Spedycja morska ceny (transport morski), również w domenie rozważań prawnych a także teoretycznych, jak oraz w powszechnej praktyce spedycyjnej nierozerwalnie wiąże się z terminem Incoterms(International Commercial Terms), jakie nazywa się również Międzynarodowymi Regułami Handlu, natomiast aplikuje w wypadku usług rodzaju transport kontenera czy kontener transport.

Spedycja morska ceny – INCOTERMS to streszczenie międzynarodowych uregulowań prawnych, ujmujących warunki sprzedaży, jakich wykładnia może być globalnie przyjęte na całym globie.

Uregulowania te dzielą koszty jak również odpowiedzialność pomiędzy nabywcę oraz sprzedawcę, natomiast także określają rodzaje transportu. Incoterms kieruje się nadrzędnymi prawami Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr, jakie zostały ogłoszone w 1936 roku a także reguluje transport morski. Aktualnie wiążaca jest wersja Incoterms 2010, która zastąpiła poprzednią dystrybucję – Incoterms 2000, który jest stosowany w standarcie  spedycja morska.

Spedycja morska

Spedycja morska

Incoterms obejmują kwestie związane z transportem morskim produktów od sprzedawcy do nabywcy. Zawiera to m.in. przewóz artykułów, rozliczenie zobowiązań eksportowych jak również importowych, pokrycie kosztów, w tym transportu jak również ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan produktów w różnorakich punktach procesu transportowego. Incoterms są używane stale w złączeniu z lokalizacją geograficzną a także nie zajmują się transferem praw własności. Stosowane w ramach „transport kontenera” jak również kontener-transport, zawierają się w pojęciu spedycja morska.

Incoterms 2000

Kryteria jak również prawa są zalecane i publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Oficjalną wersją Incoterms 2000 może być oryginalny tekst angielski, który został zaaprobowany przez Komisję Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Autoryzowane tłumaczenia w 31 językach są dostępne w lokalnych komitetach ICC.

Kanony a także prawa ujęte w Incoterms 2000 (transport morski) podzielone zostały na grupy, zróżnicowane ze względu na łączne dla poszczególnych grup warunki, m.in. opłaty za transport i ubezpieczenie, chwila przeniesienia ryzyka (zaś tym samym zrealizowania dostawy, co może być bezpośrednio związane z zagadnieniami dotyczącymi płatności za zrealizowany kontrakt), odpowiedzialności za formalności a także koszty związane z odprawami (transport kontenera) celnymi eksportowymi jak również importowymi.

Grupa E – Departure – Sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego we wskazanym punkcie wydania. Sprzedający nie może być zobowiązany do zapewnienia odprawy celnej eksportowej, gdy również nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru.

EXW. Ex Works (… named place) – Od zakładu (… określone miejsce). Termin ten prezentuje najmniejszą odpowiedzialność (zagadnienia transport morski) i zaangażowanie ze strony sprzedającego (dot. usług kontener transport). Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie postawienia artykułów do dyspozycji nabywcy w oznaczonym miejscu, bez zobligowania do dalszych przedsięwźeć ze strony zbywcy.( warunki bardzo często  stosowane  w spedycja morska)

Grupa F – Main Carriage Unpaid – Grupa „F..” zobowiązuje sprzedającego do dokonania odprawy celnej eksportowej. Sprzedający nie opłaca zasadniczych kosztów transportu (także: transportu morskiego) ani ubezpieczenia. Transport kontenera.

FCA. Free Carrier (… named place) – Franco przewoźnik (… określone miejsce).Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku oraz ubezpieczenia do momentu przekazania artykułów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kupującego, w oznaczonym miejscu. Ładunek uważa się za dostarczony w momencie załadunku przez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia czy utraty towaru na kupującego.

FAS. Free Alongside Ship (… named loading port) – Franco wzdłuż burty statku (… określony port załadunku). Odpowiedzialność za koszty transportu morskiego jak również ryzyko sprzedającego kończą się w momencie dostarczenia produktów (kontener transport) do burty statku w oznaczonym porcie nadania, aczkolwiek bez załadunku artykułów na statek. Od owego momentu wszystkie koszty jak również ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Termin może być używany jedynie w odniesieniu do transportu morskiego – w tym transport kontenera oraz wodnego – śródlądowego.

FOB. Free On Board (… named loading port) – Franco statek (… określony port załadunku). Jak w przypadku FCA, natomiast punktem przeniesienia kosztów oraz ryzyka za towar ze sprzedającego na kupującego jest moment przekroczenia burty statku poprzez towar, sprzedający ponosi też koszty załadunku. Termin zdoła być używany jedynie w odniesieniu do transportu morskiego i wodnego śródlądowego ( warunki bardzo często  stosowane  w spedycja morska oraz agencja celna )

Grupa C – Main Carriage Paid – Sprzedający obejmuje umowę przewozu a także ponosi jego koszty. Sprzedający może być zarówno zobowiązany do dokonania odprawy celnej eksportowej. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie nadania towaru. Wszystkie dodatkowe, wynikłe po załadunku, koszty związane z transportem oraz innymi zdarzeniami obciążają kupującego.

CFR. Cost and Freight (… named destination port) – Koszt i fracht (… określony port przeznaczenia – transport morski). Sprzedający nie ponosi kosztów ubezpieczenia towarów (od momentu załadunku na statek w porcie nadania, kontener transport), jakie leżą po stronie nabywcy; dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek przewoźnika wskazanego poprzez wykonującego transport kontenera ( warunki bardzo często  stosowane  w spedycja morska)

CIF. Cost, Insurance and Freight (named destination port) – Koszt, ubezpieczenie jak również fracht (… określony port przeznaczenia). W odróżnieniu od CFR, sprzedający może być odpowiedzialny również za zawarcie umowy i opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru w na rzecz kupującego. Pożądane byłoby zaznaczyć, że Incoterms 2000 zobowiązują sprzedającego do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej wyłącznie w podstawowym zakresie. Zarówno CFR kiedy jak również CIF zdołają być używane tylko w odniesieniu do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego. ( warunki bardzo często  stosowane  w spedycja morska)

CPT. Carriage Paid To (… named destination port) – Przewoźne opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CFR w transporcie innym, niż morskim i wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym, transpoert kontenera, kontener transport), ( warunki bardzo często  stosowane  w spedycja morska).

CIP. Carriage and Insurance Paid to (… named destination port) – Przewoźne oraz ubezpieczenie opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CIF w transporcie innym, niż morskim i wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym), ( warunki bardzo często  stosowane  w spedycja morska).
Grupa D – Arrival – Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru do określonego miejsca czy portu przeznaczenia.

DAF. Delivered At Frontier (… named place) – Dostarczone na granicę (… określone miejsce). Sprzedający bywa zobowiązany dostarczyć towar do dyspozycji kupującego na granicy, niemniej jednak przed granicą odprawy celnej kraju odbiorcy. W przypadku dostawy DAF, koszt oraz ryzyko rozładunku towaru są po stronie kupującego. Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenia odprawy celnej eksportowej. Termin odnosi się do granicy lądowej, niezależnie od środka transportu.

DES. Delivered Ex Ship (… named port) – Dostarczone na statek (… określony port). Towar uważa się za dostarczony w momencie postawienia do dyspozycji (rozładunku – transport morski) przez odbiorcę na statku we wskazanym porcie przeznaczenia. Sprzedający może być zobowiązany ponieść wszelkie koszty do tego momentu, ponosi zarówno ryzyko uszkodzenia bądź utraty artykułów – transport kontenera – podczas transportu do portu przeznaczenia. Sprzedający bywa zobowiązany do odprawy celnej eksportowej. Koszt a także ryzyko rozładunku są po stronie kupującego. Termin analogiczny do DAF, w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego i multimodalnego z dostawą na statku w porcie przeznaczenia (kontener transport).

DEQ. Delivered Ex Quay (… named port) – Dostarczone na nabrzeże (… określony port, transport morski). Analogicznie, kiedy w wypadku DES, jednakże towar winien być postawiony do dyspozycji kupującego na nabrzeżu we wskazanym porcie przeznaczenia. Koszty jak również ryzyko rozładunku leżą po stronie sprzedającego. Termin używany w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego oraz multimodalnego, z rozładunkiem ze statku w porcie przeznaczenia.

DDU. Delivered Duty Unpaid (… named destination place) – Dostarczone, cło nieopłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Warunki dostawy DDU zobowiązują zbywcy do dostarczenia towarów – kontener transport – we wskazane (dowolne) miejsce, również w kraju odbiorcy, wraz z poniesieniem wszystkich kosztów a także ryzyk z tym związanych, z wyjątkiem wszelkich kosztów celnych jak również odpowiedzialności z tym związanej (przeprowadzenia odprawy celnej importowej). Ładunekuznaje się za dostarczony bez rozładunku z ostatniego środka transportu. Termin ma zastosowanie dla wszelkich środków transportu, natomiast w wypadku miejsca dostawy przewidzianego w porcie przeznaczenia (bez dalszego transportu lądowego po stronie sprzedającego, transport kontenera) winny zostać użyte terminy DES czy DEQ.

DDP. Delivered Duty Paid (… named destination place) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Najszersza odpowiedzialność i zakres czynności sprzedającego spośród powyższych zasad. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DDU o odpowiedzialność jak również pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową.

Incoterms 2010 – główne zastosowanie spedycja morska i spedycja

W stosunku do Incoterms 2000 zmieniła się wyłącznie grupa D. wygląda ona następująco:

DAT. Delivered at Terminal) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Dostarczone do terminalu (sprzedający odpowiada za dowiezienie towaru do określonego terminalu i jego rozładunek. DAT zastępuje dotychczas stosowaną DEQ.
DAP. (Delivered at Place) – Dostarczone do miejsca (sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, jednak jego rozładunek jest w gestii kupującego). DAP zastępuje dotychczas stosowane DAF, DES jak również DDU.

Wyżej przywołane dotyczą zakresu: transport morski, transport kontenera, kontener transport a zwłaszcza spedycja morska.